Miljø

Vi skal ha kontroll over miljøpåverknaden frå bedriftene våre, og drive slik at vår aktivitet gjev minst mogleg negativ påverknad. 
 

 

  • Vi skal følgje offentlege miljøkrav som gjeld for vår verksemd
  • Vår aktivitet skal føre til minst mogleg miljømessig ulempe for omgjevnadane våre
  • Vi skal ha tydelege miljømål basert på risikoanalyser, og program for oppfølging av desse
  • Vi skal arbeide for kontinuerlig forbetring av miljøprestasjonane våre
  • Vi skal sikre at alle i vår organisasjon kjenner våre miljømål og korleis vi arbeider for å kontrollere vår miljøpåverknad
  • Vi kommuniserer vår miljøprestasjon internt og eksternt

Kleven Verft har vore sertifisert etter ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø sidan 2013. Myklebust Verft fylde etter med dei same standardane i 2016.