Miljøpolitikk

Vi skal ha kontroll over miljøpåverknaden frå bedriftene våre, og drive slik at vår aktivitet gjev minst mogleg negativ påverknad. 
 

  • Vi skal arbeide for kontinuerleg forbetring av miljøprestasjonane våre.
  • Vi skal følgje offentlege miljøkrav som gjeld for vår verksemd.
  • Vår aktivitet skal føre til minst mogleg miljømessig ulempe for våre omgjevnader.
  • Vi skal ha tydelege miljømål basert på risikoanalyser, og program for oppfølging av desse
  • Vi skal sikre at alle i vår organisasjon kjenner våre miljømål og korleis vi arbeider for å kontrollere vår miljøpåverknad.