HMS

Kleven sin HMS-politikk skal settast inn i ein samanheng som gjer verksemda vår til arbeidsplassar der dei tilsette trivast, der lover vert følgde, kundar vert tilfredse og drifta vert lønsam.


HMS-verksemd i Kleven skal fremme:

  • Godt arbeidsmiljø

  • Ivaretaking av sikkerheita til dei tilsette

  • Vern mot helse- og miljøskader frå produkt og arbeidsprosessar

  • Hindre forureining av det ytre miljø

Nøkkeltal for HMS i Kleven


Sjukefråver 2018:

Kleven Verft / 5,8%
Kleven Maritime Contracting / 4,5%


Antal personskadar 2018:

Kleven Verft / 7
Kleven Maritime Contracting / 9


Sorteringsprosent for avfall (mål 90%) 2018:

Kleven Verft / 80,0%