HMS

Kleven sin HMS-politikk skal settast inn i ein samanheng som gjer verksemda vår til arbeidsplassar der dei tilsette trivast, der lover vert følgde, kundar vert tilfredse og drifta vert lønsam.


HMS-verksemd i Kleven skal fremme:

  • Godt arbeidsmiljø

  • Ivaretaking av sikkerheita til dei tilsette

  • Vern mot helse- og miljøskader frå produkt og arbeidsprosessar

  • Hindre forureining av det ytre miljø

Nøkkeltal for HMS i Kleven


Sjukefråver 2017:

Kleven Verft / 6,0%
Kleven Maritime Contracting / 4,2%


Antal personskadar  2017:

Kleven Verft / 15
Kleven Maritime Contracting / 4


Sorteringsprosent (mål 90%) 2017:

Kleven Verft / 80,0%